Kreu

Zero1 synon të jetë një ambient i përbashkët për shkëmbim dije, duke u krijuar individëve mundësinë të bashkëpunojnë në çështje me interes të përbashkët, me qëllim promovimin e aftësive profesionale dhe mbështetjen e inkurajimin e kuriozitetit akademik në çështjet e sigurisë së sistemeve dhe rrjetave kompjuterike.

Zero1 udhëhiqet nga parimet e lirisë së plotë të informacionit, e drejta e barabartë për të pasur akses në dije, sistemi meritokratik i vlerësimit, dhe etika profesionale. Këto parime janë formuluar që në ditët e herëshme të shkencave kompjuterike në Etikën e Hackerit.

Zero1 nuk mbështet nga asnjë institucion apo organizatë qeveritare ose private — forca jonë buron nga komuniteti dhe i dedikohet komunitetit. Për të mos cënuar integritetin dhe lirinë tonë profesionale dhe personale, Zero1 nuk hyn në marrëdhënie kontraktuale financiare me institucione apo organizata.

Megjithatë, ne kemi nevojë të vazhdueshme për kontribute në natyrë për realizimin e projekteve tona kërkimore. Të tilla kontribute përfshijnë pajisje kompjuterike, pajisje rrjetesh, pajisje eletronike, kontribut kërkimor në fusha si shkenca sociale, matematikore, elektronikë etj.

Prandaj lëshojmë këtë ftesë të hapur për bashkëpunim çdo universiteti, institucioni, kompanie, apo organizatë që ndan vlera të përbashkëta me ato të përmendura në dokumentet themeltarë të komunitetit tonë.